Trang Chủ >> Chuyển đổi Quang-điện >>> SFP Transceiver WINTOP

 • Mã số: 03120031
  Loại tín hiệu: Multi-mode Khoảng cách truyền cáp quang: 220m
  Giá: 308.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120032
  Loại tín hiệu: Single-mode Khoảng cách truyền cáp quang: 10 km
  Giá: 476.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126943
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20 km. Cổng kết nối quang: LC....
  Giá: 476.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120033
  Loại tín hiệu: Multi-mode Khoảng cách truyền cáp quang: 220 m
  Giá: 490.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120034
  Loại tín hiệu: Multi-mode Khoảng cách truyền cáp quang: 10km
  Giá: 686.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03121084
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km. Cổng kết nối quang: LC....
  Giá: 686.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120035
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km. Cổng kết nối quang: LC
  Giá: 2.926.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Module quang WINTOP YT-10G-SFP-AS 
 • Mã số: 03120945
  155M SFP MM 1310nm FP 2km LC with DDM. Khoảng cách truyền cáp quang: 2...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03125387
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20 km LC with DDM. 155M SFP SM 1310nm FP...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126243
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 255.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03123622
  Khoảng cách truyền cáp quang: 60 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 420.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03123602
  Khoảng cách truyền cáp quang: 80 km LC with DDM. 155M SFP SM 1550nm DFB...
  Giá: 434.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120439
  Khoảng cách truyền cáp quang: 120 km LC with DDM. 155M SFP SM 1550nm...
  Giá: 1.022.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03124166
  Khoảng cách truyền cáp quang: 150 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 1.414.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120269
  Khoảng cách truyền cáp quang: 550m LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03122672
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126985
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km LC with DDM. Bước sóng quang:...
  Giá: 255.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126119
  Khoảng cách truyền cáp quang: 60 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 490.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03125713
  Khoảng cách truyền cáp quang: 80 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 630.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03127228
  Khoảng cách truyền cáp quang: 120 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 1.372.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03121663
  1.25G SFP SM 1550nm DFB 150KM LC with DDM. Khoảng cách truyền cáp...
  Giá: 1.470.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03127812
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20 km LC with DDM. Bước sóng quang:...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03122660
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120127
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 255.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03125503
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 255.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03128134
  Khoảng cách truyền cáp quang: 80 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 686.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03129833
  Khoảng cách truyền cáp quang: 80 km LC with DDM. Bước sóng quang:...
  Giá: 686.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03127377
  Khoảng cách truyền cáp quang: 120 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 924.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03122901
  Khoảng cách truyền cáp quang: 120 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 1.022.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126140
  Khoảng cách truyền cáp quang: 3km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 196.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03125681
  Khoảng cách truyền cáp quang: 3km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03120347
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 210.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126323
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 196.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03129914
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km LC with DDM. Bước sóng quang:...
  Giá: 240.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03126921
  Khoảng cách truyền cáp quang: 20km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 224.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 03127077
  Khoảng cách truyền cáp quang: 40 km LC with DDM. Cổng kết nối...
  Giá: 255.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU